Advertisement

ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

0
ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.
ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

Advertisement

ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

 

ตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.
ตรวจสอบวุฒิออนไลน์หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

ตรวจสอบวุฒิออนไลน์หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ. การรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ตามนัยมาตรา 8 (10) และมาตรา 13 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551

ลิงก์เข้าตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางราชการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ ก.พ. กำหนด มาปฏิบัติราชการ และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาได้จัดทำขึ้น และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วหมายถึง ก.พ. รับรองคุณวุฒิ แต่มิได้รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. จะรับรองคุณวุฒิที่ได้รับ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้

ระบบการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยข้อมูลในระบบฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. การรับรองคุณวุฒิในประเทศ
2. การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ

หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

 

ลิงก์เข้าตรวจสอบวุฒิออนไลน์ หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่

หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.
หลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 67 ระบบการรับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Accredit โดยสำนักงาน ก.พ.

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงาน ก.พ. 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สมัครสอบ ก.พ. 67 วันไหน ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567

แนวข้อสอบ กพ 2567 พร้อมเฉลย pdf ฟรี ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ก.พ. ที่ใช้สอบ ก พ ในปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่