Advertisement

ดูคะแนนสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 และ ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ สพฐ. 2567

0
ดูคะแนนสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 และ ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ สพฐ. 2567
ดูคะแนนสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 และ ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ สพฐ. 2567

Advertisement

ดูคะแนนสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 และ ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ สพฐ. 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การ ดูคะแนนสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 และ ขั้นตอนวิธีตรวจสอบคะแนนสอบ สพฐ. 2567 ซึ่งมีการประกาศผลกสารสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ขอนำเสนอรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ขึ้นบัญชี ที่สอบวันที่ 1 – 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศที่นี่!

ดูคะแนนสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 และ ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ สพฐ. 2567
ดูคะแนนสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 และ ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ สพฐ. 2567

>> ลิงก์เว็บไซต์หลักในการสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567

>> ลิงก์เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบคะแนน ในการสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 (รออัพเดต)

เรื่องที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 เช็ก การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

สำหรับผู้ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2567 ด้องดำเนินการคือ

>> ตรวจสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่รับการรายงานตัว และสอบเพื่อวัด ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ 1-2 พ.ค. 2567 ที่นี่

>> เอกสารที่ต้องใช้ในวันสัมภาษณ์ มีอะไรบ้าง คลิกที่นี่

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ https://obec38.jobthaigov.com ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน(เป็นรูปเดียวกับที่ใช้อัปโหลดเอกสารและหลักฐานใบสมัครในขั้นตอนการสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 1 ฉบับ

2. สําเนาปริญญาบัตร หรือ 1 ฉบับ
3. สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ฉบับ
4. สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 1 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
7. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล ในกรณีหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
8. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ตามแบบที่กําหนด)1 ฉบับ
9. เอกสารทางทหาร เช่น แบบ สด. 8 , แบบ สด. 9 , แบบ สด. 43 1 ฉบับ
10. ใบแจ้งที่อยู่โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

** ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยข้องทั้งหมดเกี่ยวกับ การสอบข้าราชการ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ได้ที่นี่

ดูคะแนนสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 และ ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ สพฐ. 2567
ดูคะแนนสอบ สพฐ. 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 และ ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ สพฐ. 2567