Advertisement

ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ดูคะแนนประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

0
ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ดูคะแนนประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา
ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ดูคะแนนประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

Advertisement

ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ดูคะแนนประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ดูคะแนนประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา สำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพครูที่ผ่านมา ที่มีการทดสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลิงก์ดูคะแนนผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2567

ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ดูคะแนนประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา
ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ดูคะแนนประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ล่าสุดประกาศผลการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ 67 ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ที่มีการทดสอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สำหรับการประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ได้แก่ https://www.ksp.or.th และ https://ksp66.thaijobjob.com/

ตามที่มีประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

เรื่องที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 เช็กข้อมูลผลใบประกอบวิชาชีพวันไหน ข้อมูลล่าสุด 2567 ที่นี่

จากข้อ 13 ของข้อบังคับคุรุสภา ว่ด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 กำหนดให้การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ตามกลุ่มวิชาที่ขอรับใบอนุญาตจะออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอที่ตรวจสอบคำขอแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ข้อ 8 (ก) ข้อ 12 ข้อ 13 และ ข้อ 22 ของประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ประกอบกับข้อ 1 และ ข้อ 3 ของประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25’67 กำหนดให้มีการทตสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 6 รอบ ได้แก่

ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ดูคะแนนประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา
ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ดูคะแนนประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ที่สอบ 17-18 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลิงก์ดูคะแนนผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2567

โดยระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1) เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครู วิชาครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด กรณีที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไปให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบเฉพาะรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเท่านั้น
2) ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบที่ผ่นเกณฑ์การผ่านการทดสอบฯ สามารถใช้ผลการทดสอบได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบฯ ทั้งนี้ หากผลคะแนนการทดสอบใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุดและต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

3) การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คุรุสภาจะประกาศผลการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 และ ดูคะแนนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567ได้ในวันดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไชต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงาน เท่านั้น

ลิงก์ดูคะแนนผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2567