Advertisement

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.

0
7
ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.
ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.

Advertisement

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท. โดย ความฉลาดรู้(Literacy) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจ ถ่ายทอด ขยายความรู้
ประยุกต์ใช้ความรู้ คาดการณ์ปรากฏการณ์จากความรู้ สร้างองค์ความรู้ และนําเสนอความรู้ที่มี ซึ่งมาจากการเรียนรู้
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ เกิดเป็นทักษะที่อยู่ในตัวบุคคล และแสดงออกเป็นสมรรถนะ (พฤติกรรมจากการ
รวมกันของทักษะและความสามารถต่าง ๆ) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์ผลงาน และดํารงชีวิตประจําวัน

ซึ่งคําว่า “ความฉลาดรู้” เป็นคําที่มาจากการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งมีการ
ประเมิน ความฉลาดรู้ (Literacy) 3 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งในเอกสาร

“ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน” นั้น จะใช้คําว่า ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เท่านั้น แทนคําอื่น ๆ ที่มีความหมาย
ในทํานองลักษณะเดียวกัน

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading literacy) หมายถึง ความสามารถที่จะทําความเข้าใจกับสิ่งที่ได้อ่าน
สามารถนําไปใช้ ประเมิน สะท้อนออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง และมีความรักและผูกพันกับการอ่าน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย พัฒนาความรู้และศักยภาพ และการมีส่วนร่วมในสังคม

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน หมายถึง เอกสารทางวิชาการ ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทําขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่ครูนําไปใช้
ประกอบการวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading literacy) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วยเอกสารจํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 5 : แนวการตอบคําถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.
 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.
ดาวน์โหลด ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading literacy)
ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy)

o เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
o เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
o เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
o เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
o เล่มที่ 5 : แนวการตอบคําถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
o เล่มที่ 6 : แบบฝึกเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.
 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.
ดาวน์โหลด ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ (Science competency)

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ (Science competency)

o เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
o เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
o เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
o เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
o เล่มที่ 5 : แนวการตอบคําถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
o เล่มที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.
 ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ PISA 2025 จาก สพฐ. สสวท.
ดาวน์โหลด ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy)

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ. สสวท.