Advertisement

ชงลดค่าไฟสถานศึกษา แยกงบประมาณออกจากเงินอุดหนุนรายหัว หรือให้สถานศึกษาอาจใช้พลังงานทดแทน

0
5
ชงลดค่าไฟสถานศึกษา แยกงบประมาณออกจากเงินอุดหนุนรายหัว หรือให้สถานศึกษาอาจใช้พลังงานทดแทน
ชงลดค่าไฟสถานศึกษา แยกงบประมาณออกจากเงินอุดหนุนรายหัว หรือให้สถานศึกษาอาจใช้พลังงานทดแทน

Advertisement

ชงลดค่าไฟสถานศึกษา แยกงบประมาณออกจากเงินอุดหนุนรายหัว หรือให้สถานศึกษาอาจใช้พลังงานทดแทน

สกศ.ชงนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ.ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) กรมสรรพากร เพื่อพิจารณาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายสถานศึกษาผ่านกลไกและมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เหมาะสมร่วมกัน โดยพบว่าค่าไฟฟ้าเป็นภาระค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาทุกขนาดและจำเป็นต้องเร่งหาแนวทางลดภาระ เพราะการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง

ชงลดค่าไฟสถานศึกษา แยกงบประมาณออกจากเงินอุดหนุนรายหัว หรือให้สถานศึกษาอาจใช้พลังงานทดแทน
ชงลดค่าไฟสถานศึกษา แยกงบประมาณออกจากเงินอุดหนุนรายหัว หรือให้สถานศึกษาอาจใช้พลังงานทดแทน

เลขาธิการ สกศ.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่ประชุมดังกล่าวได้สรุปเป็นข้อเสนอเบื้องต้น ดังนี้ การลดค่าไฟฟ้า โดยการแยกหมวดค่าไฟฟ้าฐานสำหรับการศึกษาเป็นการเฉพาะ การสนับสนุน โดยแยกค่าไฟฟ้าออกจากเงินอุดหนุนรายหัว การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ส่งผลต่อค่าไฟฟ้า หรือให้สถานศึกษาอาจใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการติดตั้งโซล่าเซลล์ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน เพื่อได้รับคำแนะนำในการใช้พลังงานในสถานศึกษา ซึ่งในวันที่ 8 พ.ค.นี้ ตนจะหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายของกระทรวงพลังงานอีกครั้ง และยื่นข้อเสนอแยกหมวดค่าไฟฟ้าฐานสำหรับการศึกษา เพื่อผลักดันไปสู่การพิจารณาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป

“นอกจากนี้ยังมีมาตรการจูงใจในการเพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านมาตรการทางภาษี เช่นการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมในกรณีการสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ หรือ กล้องวงจรปิด สำหรับสถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เพื่อเพิ่มช่องทางและดึงดูดจากภาคเอกชนด้วย จากข้อเสนอเหล่านี้สกศ.จะรศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และผลักดันให้เกิดเป็นข้อเสนอแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”ดร.อรรถพล กล่าว.

ขอบคุณที่มาจาก : At HeaR