Advertisement

จปฐ 2566 เข้าระบบ ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2566 โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 – 2570

0
จปฐ 2567 เข้าระบบ ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2567 โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 - 2570
จปฐ 2567 เข้าระบบ ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2567 โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 - 2570

Advertisement

จปฐ 2566 เข้าระบบ ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2566 ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 – 2570

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ จปฐ 2566 เข้าระบบ อย่างไร และ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2566 โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 – 2570 คือเว็บใด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากด้านล่างครับ

จปฐ 2566 เข้าระบบ ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2566 โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 - 2570
จปฐ 2566 เข้าระบบได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2566 โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 – 2570

จปฐ 2566 คืออะไร

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  คือ  ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า  อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ  และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ลิงก์ ระบบลงข้อมูล จปฐ 2566 : เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล จปฐ 2566 คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าระบบ จปฐ 2566 (สำรอง) : เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล จปฐ 2566 คลิกที่นี่

จปฐ 2567 เข้าระบบ ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2567 โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 – 2570

โปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2567 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

หลักการของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ 2566

1) ใช้เครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและหมู่บ้าน/ชุมชนว่าบรรลุตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือไม่

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการความจำเป็นพื้นฐาน  นับตั้งแต่การกำหนดปัญหาความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน  ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

3) ใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ 2566

“ เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัด จปฐ. เป็นเครื่องมือ ”

แนวคิดและความเป็นมาของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ 66

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ที่ได้มีการจัดเก็บโดยประชาชน  ด้วยความสนับสนุนของคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะทำให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือนมีปัญหาอะไร  หมู่บ้าน/ชุมชน และตำบลมีปัญหาอะไร และเมื่อทราบแล้วส่วนใดสามารถแก้ปัญหาเองได้  ครัวเรือนแต่ละครัวเรือน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนก็ต้องช่วยกันดำเนินการแก้ไข  ส่วนใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองก็ให้ขอรับการสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ส่วนราชการในภูมิภาค (อำเภอ จังหวัด) ส่วนราชการส่วนกลาง(กรม,กระทรวง) หรือในระดับรัฐบาลต่อไป

ประโยชน์ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ ปีพ.ศ. 2567

1) ประชาชน จะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของตนเองและครัวเรือน  สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น  การดูแลสุขภาพอนามัย  ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของสมาชิกครัวเรือน ฯลฯ

2) ประชาชน สามารถเข้าถึง และได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ จากรัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ สนับสนุนจากภาครัฐอย่างทันท่วงที  เมื่อได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ  เพราะได้ให้ข้อมูลของตนเองไว้กับภาครัฐ

3) ชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กร หรือกลุ่มภายในหมู่บ้าน/ชุมชนจะได้ทราบ และ   มีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน และหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผน กำหนดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดจนภาพรวมในระดับประเทศเพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนปฏิบัติการ  กำหนดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กลุ่ม องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาได้อย่างทั่วถึง ทุกพื้นที่ เขตชนบท หรือเขตเมืองทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน

6) ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนขึ้นไป ไปใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนทางธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่ง

จปฐ 2566 เข้าระบบ ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2566 โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 - 2570
จปฐ 2566 เข้าระบบได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2566 โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ปี 2566 – 2570