งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน 114 เรื่อง อนุบาล1 – ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)

0
506
งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน 114 เรื่อง อนุบาล1 - ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)
งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน 114 เรื่อง อนุบาล1 - ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)

งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน 114 เรื่อง อนุบาล1 – ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)

งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน 114 เรื่อง อนุบาล1 – ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้) วิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หมายถึงการสืบสอบเชิงธรรมชาติ( Natural Inquiry) จากปรากฎการณที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน การเรียนรู้หรือ พฤติกรรมผู้เรียนโดยที่ครูเป็นผู้วิจัยในสิ่งที่ครูปฏิบัติอยู้ มีผู้เรียน ผู้บริหารหรือ ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย

งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน 114 เรื่อง อนุบาล1 - ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)
งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน 114 เรื่อง อนุบาล1 – ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)

Advertisement

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) ในความหมายกว้าง หมายถึง การเสาะแสวงหา
ความรู้โดยใชัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใชกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การออกแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง หรือการวิจัยแบบผสมผสาน

การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา (Action Research in Education )หมายถึงการค้นคว้าหา
คําตอบที่เชื่อมโยงทฤษฎีทางการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยการคิดสะท้อน (Reflective
Thinking) การสอนของครูมีลักษณะสําคัญคือ เป็นปรับปรุงการปฏิบัติงานการศึกษา เป็นการเพิ่มพลัง
ความสามารถของครูและเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจ และวิจัยในชั้นเรียน >> ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 184 เรื่อง ไฟล์ word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!

เรื่องราวที่น่าสนใจ และวิจัยในชั้นเรียน>> 17 ฐานข้อมูลงานวิจัย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา

ในโอกาสนี้ขอนำเสนอ ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน บางส่วนจากงานวิจัยจำนวน 250 เรื่อง ดังนี้ค่ะ

  1. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนาการทางสังคม ปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ<เพื่อดาวน์โหลดงานวิจัย>
  2. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ ในการกระตุ้นให้นักเรียน เกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง<ดาวน์โหลดงานวิจัย>
  3. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์<ดาวน์โหลดงานวิจัย>
  4. งานวิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่องศึกษาและ แก้ปัญหานักเรียน เขียนภาษาไทย ไม่ถูกต้อง<ดาวน์โหลดงานวิจัย>
  5. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของนักเรียน<ดาวน์โหลดงานวิจัย>
  6. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน<ดาวน์โหลดงานวิจัย>

คุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างงาน วิจัยในชั้นเรียน ทั้งหมดกว่า 250 เรื่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ<ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 250 เรื่อง>

1.ครูสหกรณ์ วิจัย การสำรวจความพึงพอใจในการจำหน่ายเครื่องเขียน

2.ครูโครงการอาหารกลางวัน วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ

งานวิจัยในชั้นเรียน ป.1

3.ป. 1 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน

4.ป. 1 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน

5.ป. 1 วิจัย การทำพฤติกรรมสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

6.ป. 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน

7.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกด

8.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ

9.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ

10.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน

11.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกด

12.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ

13.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ

14ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน

15.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์

16.ป. 1 วิจัย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

17.ป. 1 วิจัย ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสือออกและเขียนได้

18.ป. 1 วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ – สะกดคำ

19.ป. 1- 6 วิจัย การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน

20.ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

21.ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนที่มีความเร็วต่างกัน  โดยใช้การซอสามสาย

22.ป. 1-6 วิจัย  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน

23.ป. 1-6 วิจัย การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร

งานวิจัยในชั้นเรียน ป.2

24.ป. 2 วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน

25.ป. 2 วิจัย การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)

26.ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย

27.ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน

28.ป. 2 วิจัย การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน

29.ป. 2 วิจัย การอ่าน

30.ป. 2 วิจัย การแต่งโจทย์การคูณทางคณิตศาสตร์

31.ป. 2 วิจัย การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ

32.ป. 2 วิจัย ทัศนคติต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน

33.ป. 2 วิจัย พัฒนาการแต่งโจทย์คณิต

34.ป. 2-6 วิจัย การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย

งานวิจัยในชั้นเรียน ป.3

35.ป. 3  วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน

36.ป. 3 วิจัย การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

37.ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน

38.ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

39.ป. 3 วิจัย การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

40.ป. 3 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน

41.ป. 3 วิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน

42.ป. 3 วิจัย การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรงคริตศาสตร์

43.ป. 3 วิจัย พัฒนาการหาทักษะผลคูณ

44.ป. 3 วิจัย ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการออกสตาร์ท

45.ป. 3 วิจัยการพัฒนานาการอ่าน46.ป. 4  วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

งานวิจัยในชั้นเรียน ป.4

47.ป. 4  วิจัย การอ่าน การเขียนภาษาไทย

48.ป. 4 วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์

49.ป. 4 วิจัย การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ

50.ป. 4 วิจัย การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม

51.ป. 4 วิจัย การวิเคระห์แก้โจทน์ปัญหา52.ป. 4 วิจัย การศึกษาการหาผลลัพภ์การคูณที่ไม่ถูกต้อง

Advertisement

53.ป. 4 วิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

54.ป. 4 วิจัย การสร้างระเบียบของนักเรียน

55.ป. 4 วิจัย การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์พิเศษ

56.ป. 4 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง

57.ป. 4 วิจัย แก้ปัญหาบวกลบคูณหารเลข

58.ป. 4-5 วิจัย การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ

59.ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของนักเรียน

60.ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชาย…

งานวิจัยในชั้นเรียน ป.5

61.ป. 5 วิจัย การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว (ชมรม)

62.ป. 5 วิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ

63.ป. 5 วิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน

65.ป. 5 วิจัย การว่ายน้ำฟรีสไตล์

66.ป. 5 วิจัย การสำรวจการส่งงานของนักเรียน

67.ป. 5 วิจัย การส่งงานกลุ่มคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

68.ป. 5 วิจัย พฤติกรรมการเรียนว่ายนำ

69.ป. 5- 6 วิจัย การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง

70.ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์

71.ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน

งานวิจัยในชั้นเรียน ป.6

72.ป. 6  วิจัย การศึกษารายกรณี การรังแกเพื่อน

73.ป. 6 วิจัย การท่องสูตรคูณ

74.ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคิดคำนวณ

75.ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคูณ

76.ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ

77.ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

78.ป. 6 วิจัย การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน

79.ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน

80.ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

81.ป. 6 วิจัย การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ

82.ป. 6 วิจัย การแก้ปัญหานักเรียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

83.ป. 6 วิจัย การไม่ส่งการบ้าน

84.ป. 6 วิจัย แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน

85.อนุบาล  1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนอนุบาล

86.อนุบาล1  วิจัย  การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนากล้ามเนื้อในการวาดภาพลายเส้น

87.อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาอารมณ์ จิดใจและสังคม ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดใหญ่

88.อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง  การมีวินัย จาการเล่านิทานและเกม

89.อนุบาล 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง

90.อนุบาล 1 วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์

91.อนุบาล 1 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ

92.อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการวาดและระบายสีของนักเรียน

93.อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี

94.อนุบาล 1 วิจัย ผลการจักประสบการณ์โดยใช้การเสริมแรงบวกเพื่อเสริมทักษะการพูด

95.อนุบาล 1-3  วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กก่อนประถมศึกษา

96.อนุบาล 1-3 วิจัย การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน

97.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ

98.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะการวาดระบายสี

99.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน

100.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการเต้นแอโรบิค

101.อนุบาล 1-3 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม

102.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย

Advertisement

103.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด

104.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับของนักเรียน

105.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลของการเล่านิทานโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

106.อนุบาล 2 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพโด้ยกาเต้นแอโรบิกแดนซ์

107.อนุบาล 2 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์

108.อนุบาล 2 วิจัย พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ

109.อนุบาล 3 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

110.อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมการไม่ชอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

111.อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบคณิต

112.อนุบาล วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้น

113.อนุบาล วิจัย พื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกมในเด็กปฐมวัย

114.เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน ปฐมวัย – ป.6 ทั้งหมด 114 เรื่อง

งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน 114 เรื่อง อนุบาล1 - ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)
งานวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย งานวิจัยในชั้นเรียน 114 เรื่อง อนุบาล1 – ป.6 (ไฟล์ word แก้ไขได้)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง :จะสอบครูอ่านด่วน!! มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2561