Advertisement

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่

0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่

Advertisement

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผล มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่ โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ครับ

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา  325 บาท/คน/ปี

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา  400 บาท/คน/ปี

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  500 บาท/คน/ปี

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  550 บาท/คน/ปี

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ  950 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/ เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียน ที่จำเป็นได้

ดาวน์โหลด : คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2567 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 เช็กข้อมูลค่าเครื่องแบบนักเรียน ล่าสุดที่นี่

ดาวน์โหลด : คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 464 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 232 บาท/คน

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 518 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 259 บาท/คน

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 950 บาท/คน/ปี   ภาคเรียนละ 475 บาท/คน

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,026 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 513 บาท/คน

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 1,026 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 513 บาท/คน

ค่าอุปกรณ์การเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน เช่น สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ เป็นต้น ในอัตราดังนี้

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา  290 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 145 บาท/คน

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา  440 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 220 บาท/คน

ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท/คน/ปี  ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถตัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้

ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณค่าหนังสือเรียน งบประมาณค่าหนังสือเรียน ใช้สำหรับเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับ ก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าหนังสือเรียนก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 656 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 650 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 653 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 707 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 846 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – 859 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 808 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 921 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 996 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 1,384 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 1,326 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – 1,164 บาท/คน/ปี

ค่าหนังสือเรียนชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

ค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป เงินอุดหนุนรายหัว จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้

1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,836 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 918 บาท/คน

2) ระดับประถมศึกษา 2,052 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,026 บาท/คน

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,740 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 1,890 บาท/คน/ปี

4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,104 บาท/คน/ปี ภาคเรียนละ 2,052 บาท/คน

ขอบคุณที่มา : สพฐ.