Advertisement

คู่มือ ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ. สำหรับรายงานข้อมูลการรับนักเรียน อนุบาล2 ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567

0
คู่มือ ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ.
คู่มือ ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ.

Advertisement

คู่มือ ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ. สำหรับรายงานข้อมูลการรับนักเรียน อนุบาล2 ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลมีเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่มือ ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ. สำหรับรายงานข้อมูลการรับนักเรียน อนุบาล2 ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้ครับ

ลิงก์เข้ารายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียน สังกัด สพฐ.

คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ. 

คู่มือ ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ. สำหรับรายงานข้อมูลการรับนักเรียน อนุบาล2 ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567
คู่มือระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ. สำหรับรายงานข้อมูลการรับนักเรียน อนุบาล2 ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567

Q&A ระบบรายงานการรับนักเรียน 2567

1. ถาม : กรณีเขต / โรงเรียน ต้องการเพิ่มผู้รับผิดชอบใหม่ในระบบ ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้เลย (โรงเรียนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 3 User และเขตได้ไม่เกิน 2 User) ทั้งนี้หากต้องการลบข้อมูลผู้รับผิดชอบเดิมออก ระดับโรงเรียนให้แจ้งเขตดำเนินการลบให้ ส่วนระดับเขตให้แจ้งสพฐ.ดำเนินการลบให้

2. ถาม : เขตสามารถกรอกข้อมูลในระบบแทนโรงเรียนได้หรือไม่ ? ตอบ : เขตสามารถเข้ากรอกข้อมูลและยืนยันแทนโรงเรียนได้ทุกเมนู

3. ถาม : หากจํานวนนักเรียนในแผนการรับน้อยกว่าจำนวนนักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายการรับนักเรียนของ สพฐ. ให้กรอกข้อมูลอย่างไร?

ตอบ : ให้กรอกจำนวนนักเรียนตามแผนการรับที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4. ถาม : โรงเรียนที่ประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว เขตสามารถลบข้อมูลในระบบ ได้เลยหรือไม่ ?

ตอบ : สามารถลบได้

5. ถาม : โรงเรียนที่มีสถานะ เรียนรวม หรือ ไม่มีนักเรียน แล้ว แต่ยังไม่ประกาศเลิก ต้องลบข้อมูลออกจากระบบหรือไม่ ?

ตอบ : ให้คงข้อมูลไว้ แล้วไปที่เมนูทะเบียนโรงเรียน และให้เลือกสถานะ

“เรียนรวม หรือ ไม่มี นร. หรือ ไม่รับ นร. เพิ่ม”

ลิงก์เข้ารายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียน สังกัด สพฐ.

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ลิงก์ระบบ DMC66 โดยเปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2566
DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ลิงก์ระบบ DMC67 โดยเปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2567

6. ถาม : โรงเรียนที่ไม่ได้รับอนุมัติให้รับเด็ก. อ.2 และ ป.1 แล้ว (แต่โรงเรียนยังมี นักเรียนชั้น ป.2-6 อยู่) และโรงเรียนยังไม่ยุบเลิก (ในระบบ DMC ยังมีข้อมูล โรงเรียนอยู่) เขตสามารถลบโรงเรียนออกจากระบบได้เลยหรือไม่ ?

ตอบ : ให้คงข้อมูลไว้ แล้วไปที่เมนูทะเบียนโรงเรียน และให้เลือกสถานะ

“เรียนรวม หรือ ไม่มี นร. หรือ ไม่รับ นร. เพิ่ม”

7. ถาม : เพิ่มข้อมูลห้องเรียนพิเศษใหม่ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติให้เปิดทําอย่างไร ?

ตอบ : เพิ่มข้อมูลที่เมนู “กำหนดชั้นเรียนและประเภทห้องเรียน”

8. ถาม : โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดอื่นแล้ว เขตสามารถลบข้อมูลในระบบได้เลย หรือไม่?

ตอบ : ลบได้ หากสิ้นสุดกระบวนการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว

9. ถาม : การกรอกข้อมูล “รับไว้” กรณีโรงเรียนไม่มีการสอบและไม่ต้องจับฉลาก ทําอย่างไร?

ตอบ : สามารถข้ามช่อง “การคัดเลือก” ไปกรอกข้อมูลในช่อง “รับไว้(มอบตัว)” ได้เลย

เอกสารประกอบการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ. ดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างครับ

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สพฐ. สำหรับรายงานข้อมูลการรับนักเรียน อนุบาล2 ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567
ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา2567 สพฐ. สำหรับรายงานข้อมูลการรับนักเรียน อนุบาล2 ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2567