Advertisement

คู่มือ บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การอ่านจับใจความ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ล่าสุด

0
16
คู่มือ บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การอ่านจับใจความ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ล่าสุด
คู่มือ บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การอ่านจับใจความ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ล่าสุด

Advertisement

คู่มือ บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การอ่านจับใจความ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ล่าสุด

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ คู่มือ บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การอ่านจับใจความ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้กำหนดนโยบายสำคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินงาน “ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยกำหนดนโยบาย“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และเพื่อให้การดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและสถานศึกษา สามารถดำเนินงานได้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องตามสภาพบริบทของพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำหนังสือ “คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
คู่มือ บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การอ่านจับใจความ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ล่าสุด
คู่มือ บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การอ่านจับใจความ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ล่าสุด
ลิงก์สำรอง ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
คู่มือ บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การอ่านจับใจความ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ล่าสุด
คู่มือบันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ การอ่านจับใจความ จาก สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ล่าสุด

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.