Advertisement

คู่มือ การดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ปีการศึกษา 2566 จาก สพฐ.

0
5
คู่มือ การดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ปีการศึกษา 2566 จาก สพฐ.
คู่มือ การดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ปีการศึกษา 2566 จาก สพฐ.

Advertisement

คู่มือ การดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ปีการศึกษา 2566 จาก สพฐ.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ คู่มือ การดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ปีการศึกษา 2566 จาก สพฐ. มาฝากทุกท่าน สำหรับปีการศึกษา 2567 ยังไม่มีคู่มือดำเนินการออกมา ซึ่งโรงเรียนสามารถดำเนินการตามแนวทางคู่มือฉบับนี้ไปพลางก่อนได้ครับ มีรายละเอียดดังนี้

คู่มือ การดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ปีการศึกษา 2566 จาก สพฐ.
คู่มือการดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ปีการศึกษา 2566 จาก สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

การให้บริการอาหารกลางวันเป็นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่รัฐจัดสวัสดิการให้กับ
เด็กในวัยเรียนระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามอัตราขนาดของโรงเรียนต่อคนต่อวัน
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 36 บาท , 27 บาท , 24 บาท และ 22 บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) จํานวน 200 วัน ในหนึ่งปีการศึกษา ผ่านการโอนงบประมาณไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียน ทําให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้น
ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการจากรัฐดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
การดําเนินงานจัดอาหารกลางวันในปัจจุบัน โรงเรียนมีภาพสะท้อนถึงปัญหาในการ ดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ได้ประกาศใช้เพื่อให้การจัดหาพัสดุ
สําหรับ หน่วยงานของรัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและภาครัฐเป็น
สําคัญ

ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินโครงการอาหารกลางวันในปีการศึกษา 2566 เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ตระหนัก
มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้
สามารถดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ความคาดหวังของ
รัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ ที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ
สติปัญญาและสังคม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีสุขภาวะที่แข็งแรง สมบูรณ์สมวัย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566 ขอขอบคุณคณะทํางาน
คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้เสียสละและร่วมระดมความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถร่วมกันจัดทํา
คู่มือการดําเนินงานเล่มนี้ขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.