Advertisement

คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567

0
7
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567

Advertisement

คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567

คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ การศึกษาเป็นเครื่องมือสำ คัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศ โดยเฉพาะในโลกของศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และการคิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่กล่าวได้ว่าการอ่านและการรู้หนังสือ(Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จำ เป็นอย่างยิ่งสำ หรับการเรียนรู้และการดำ เนินชีวิต เนื่องจากการอ่านและการรู้หนังสือทำ ให้เกิดความรู้ความสามารถ และส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ซึ่งหากผู้ใดมีความบกพร่องหรือขาดความสามารถ
ในการอ่านการเขียนก็จะส่งผลให้เกิดความยากลำ บากในการสื่อสารและการเรียนรู้และจะเป็นปัญหาในการดำ รงชีวิตต่อไปได้

กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการอ่านการเขียนว่าเป็นพื้นฐานสำ คัญในการพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียน จึงกำ หนดนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ โดยมีมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำ เนินการเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อนำ ไปสู่การเรียนรู้ในระดับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

พบว่า ยังมีนักเรียนจำ นวนหนึ่งที่มีผลการประเมินในระดับอ่านไม่ได้/อ่านไม่คล่อง (ร้อยละ ๗.๓๗, ๔.๓๐, ๓.๓๐, ๒.๓๓, ๒.๕๑ และ ๑.๖๑ ตามลำดับ) และระดับเขียนไม่ได้/เขียนไม่คล่อง (ร้อยละ ๑๕.๕๑, ๗.๒๔, ๗.๐๐, ๔.๐๖, ๓.๖๐ และ ๓.๑๑ตามลำดับ) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑พบว่า มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ในระดับปรับปรุง ร้อยละ ๔.๖๘ ซึ่งจากการติดตามการดำ เนินงานการอ่านการเขียน พบว่า ครูผู้สอนภาษาไทยมีความคิดเห็นว่าการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ มีความเหมาะสมที่จะนำ มาใช้กับการสอนการอ่านการเขียน เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

ซึ่งสอดคล้องกับผลการติดตามการดำ เนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ที่พบว่าศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานภาษาไทยและครูผู้สอนภาษาไทยต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เนื่องจากปัจจุบันครูผู้สอนภาษาไทยส่วนหนึ่งไม่ได้จบวิชาเอกภาษาไทย

คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567
คู่มือการสอน อ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567
คู่มือการสอน อ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567
คู่มือการสอน อ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567
คู่มือการสอน อ่านเขียน โดยการ แจกลูกสะกดคำ สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารแจกลูกสะกดคำ ไฟล์ปี 2567

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.