คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ

0
580
ปกแฟ้มประเมินเลื่อนเงินเดือนครู
ปกแฟ้มประเมินเลื่อนเงินเดือนครู

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอเช่นเคยครับ โดยวันนี้ขอนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้ราชการ คือ คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ ที่ทางสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ

การลาของข้าราชการจัดเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่ง ที่ข้าราชการได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงเรื่องดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดท าคู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา ส าหรับข้าราชการ ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการตอบข้อหารือของส านักนายกรัฐมนตรีที่ได้วางแนวทางการวินิจฉัยไว้

Advertisement

กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นแนวทางให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ในการศึกษา ทำความเข้าใจ และรับทราบถึงสิทธิของตนเองเกี่ยวกับการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ยินดีและพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ ติชมทุกประการ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กรมบัญชีกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กรกฎาคม 2560

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ : คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ คลิกที่นี่ , ลิงก์สำรอง

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.พ.