คู่มือการนิเทศภายใน โรงเรียน

0
103

คู่มือการนิเทศภายใน โรงเรียน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและ กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ให้ดําเนินการได้ อย่างเป็นระบบและมีความเข้มแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติการ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการ สร้างขวัญกําลังใจ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้ครู ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ คุณภาพของนักเรียนได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด

คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ได้แก่ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน บทที่ 3 แนวทางการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน บทที่ 4 แนวทางการประเมินผลการนิเทศ บทที่ 5 การรายงานผลการนิเทศ บทที่ 6 บทสรุป

ทั้ง 6 บท ที่กล่าวข้างต้น ล้วนมีความสําคัญในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนทุกโรงสามารถนําไปปรับใช้ โดยการสร้างรูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการนิเทศของตนเอง

Advertisement

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการนิเทศภายใน โรงเรียน” จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจที่จะเป็น ประโยชน์สําหรับการนิเทศภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการ รอง ผู้อํานวยการ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทํางานทุกท่าน ที่ได้ให้กรอบแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดทําคู่มือการนิเทศ ภายในโรงเรียนฉบับนี้สําเร็จเรียบร้อยด้วยดี ตลอดจนขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร สื่อต่างๆ ที่นํามาใช้ใน การประกอบค้นคว้า อ้างอิง หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระในคู่มือฉบับนี้

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

Advertisement

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการนิเทศภายใน

ลิงก์สำรองคู่มือการนิเทศภายในคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

ขอบคุณที่มาจาก : สพม. เขต 11