คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

0
88
คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA
คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

 

 

คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA
คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

Advertisement

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 21เรื่อง ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับภาระงานและชั่วโมงสอนของคุณครู วันนี้ ประกาศผลดอทคอม จึงมี คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA ให้คุณครูได้ตรวจสอบชั่วโมงสอนที่จะสามารถประเมิน ว.PA ได้ ซึ่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกคนก็จะได้เข้าสู่การประเมิน ว.PA นั่นเองค่ะ

ประกาศภาระงาน ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นโดยมีรายละเอียดดังภาพ

ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชา /วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน

คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA
คุณครูแต่ละระดับ ต้องสอนขั้นต่ำกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA

Advertisement

 

ซึ่งจากภาพหมายความว่า คุณครูแต่ละระดับ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำต่อสัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามเกณฑ์ประเมิน ว.PA ดังนี้ค่ะ

คุณครูระดับปฐมวัย จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา (รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษหรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม) จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คุณครูการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Advertisement

คุณครูการศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ จะต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา