Advertisement

คะแนนไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

0
คะแนนไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่
คะแนนไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

Advertisement

คะแนน INET 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบไอเน็ต 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวเกี่ยวกับ คะแนนไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 โดยสทศ.จะมีการประกาศผลสอบ ไอเน็ต 67 ในวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดยมีรายละเอียดการสอบ ไอเน็ต ดังนี้ครับ

คะแนนไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่
คะแนนไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

การทดสอบ I-NET 67 คืออะไร

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Islamic National Educational Test :I-NET) คือ การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษา ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ตาดีกาโดยจัดสอบครอบคลุมเนื้อหา 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2566

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้
2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การศึกษาวิจัย ขอทุนการศึกษาต่างประเทศ (อาทิ ประเทศอียิปต์ ประเทศจอร์แดน ประเทศซาอุดิอารเบีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศบรูไน) หน่วยงานต่าง ๆ นำไปกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายและรายวิชาในการทดสอบ I-NET 67

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 6) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มัธยมศึกษาปีที่ 3) และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาตอนปีที่ 6) วิชาที่สอบจำนวน 8 วิชา ประกอบด้วย

วิชาอัลกุรอาน  อัลหะดีษ  อัลอะกีดะฮ์  อัลฟิกฮ์ อัตตารีค  อัลอัคลาก  ภาษามลายู  และภาษาอาหรับ

ประโยชน์จากการสอบ I-NET 2567

ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาด้านอิสลามศึกษา และเพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้วางแผนและยกระดับการจัดการศึกษา ด้านอิสลามศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมระดับภูมิภาค (คาบสมุทรมลายู)

เรื่องที่น่าสนใจ :
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมทั้ง ดูคะแนนโอเน็ต 67 และ สอบถามคะแนน o-net รายบุคคล รายโรงเรียน ได้ที่นี่
คะแนนโอเน็ต 66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล
คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน

วิธีดูผลสอบ ไอเน็ต 67 รายบุคคล และ รายโรงเรียน (ปีการศึกษา 2566) เมื่อเข้าลิงก์ดูผลสอบแล้ว ให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศผลสอบอิสลามตอนต้น i-net 67 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 27 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/INET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบอิสลามตอนต้น i-net 67  รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 27 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/INET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบอิสลามตอนกลาง i-net 2566 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 27 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/INET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบอิสลามตอนกลาง i-net 2566 รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 27 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/INET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบอิสลามตอนปลาย i-net 2567 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 27 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/INET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบอิสลามตอนปลาย i-net 2567 รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 27 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/INET/AnnouncementWeb/Login.aspx

คะแนนไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่
คะแนนไอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ i-net 2566 วันที่ 27 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมทั้ง ดูคะแนนโอเน็ต 67 และ สอบถามคะแนน o-net รายบุคคล รายโรงเรียน ได้ที่นี่
คะแนนโอเน็ต 66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล
คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน