Advertisement

ครูดีไม่มีอบายมุข 2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่

0
ครูดีไม่มีอบายมุข 2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน
ครูดีไม่มีอบายมุข 2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน

Advertisement

ครูดีไม่มีอบายมุข 2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่

ครูดีไม่มีอบายมุข 2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่ โครงการครูดีไม่มีอบายมุขเริ่มต้นใน พ.ศ.2554 เพื่อยกย่องส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมปลอด
อบายมุขแก่นักเรียนและสังคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพุทธชยันตี 25600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ในห้วงที่ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี)
ปัจจุบันปัญหาอบายมุขมีมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น มีทั้งอบายมุขถูกกฎหมายและผิดกฎหมายดังนั้นครูจึงมี
บทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อหล่อหลอมสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน รวมทั้งคนรอบข้าง ให้มีภูมิคุ้มกันจาก
อบายมุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองไทย

2.จุดมุ่งหมาย
2.1 เพื่อยกระดับ เผยแพร่ความดีผู้ที่เคยได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อเนื่อง และยัง
มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)
2.2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขให้เข้มแข็ง มีการขับเคลื่อน ขยายผลช่วยเหลือผู้อื่นให้ลด เลิก อบายมุข
(เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)

ตรวจสอบผลครูดีไม่มีอบายมุข

รายชื่อผู้ลงทะเบียนส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)

รายละเอียดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 13 ปี 2567 เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 13 ปี 2567 คลิกที่นี่

เอกสารประกอบ อบายมุข 6 คลิกที่นี่

ครูดีไม่มีอบายมุข2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน : ยังไม่มีกำหนดการอย่างเป้นทางการครับ

 

ครูดีไม่มีอบายมุข 2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข 2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่
ครูดีไม่มีอบายมุข2567 ปีที่ 13 เปิดรับสมัครตอนไหน ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566 ได้ที่นี่

 

ขอบคุณที่มาจาก : ที่โรงเรียนคําพ่อสอน.com