ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย65 ปีการศึกษา 2564 สอบเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565

0
264
ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย65 ปีการศึกษา 2564 สอบเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565
ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย65 ปีการศึกษา 2564 สอบเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย65 ปีการศึกษา 2564 สอบเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย65 ปีการศึกษา 2564 สอบเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย65 ปีการศึกษา 2564 สอบเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565
ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย65 ปีการศึกษา 2564 สอบเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565

Advertisement