Advertisement

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่

0
ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่
ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่

Advertisement

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF  ได้จากลิงก์ข้อสอบด้านล่างเลยครับ

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่
ข้อสอบRT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่

การสอบRT ปีการศึกษา 2567 คืออะไร ?

การสอบRT 68 คือ การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Literacy :RT) ของผู้เรียน ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ตามหลักสูตรและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.3)เป็นอย่างมากค่ะ

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ RT ปี 2568?

กลุ่มเป้าหมายการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ใครเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ RT ปีการศึกษา 2567 สอบในวันที่  ก.พ. 2568 ?

สำหรับแบบทดสอบหรือข้อสอบ RT นั้น สำนักทดสอบทางการศึกษา หรือสทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางในการใช้วัดความสามารถของนักเรียนทั้งประเทศ

ดาวน์โหลด ข้อสอบ RT ป.1 2567 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

เผยแพร่ข้อสอบ/เฉลย ปีการศึกษา 2566 ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สอบ RT 2568 ไปเพื่ออะไร?

การสอบRT ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั่นเอง

การจัดสอบ RT ป.1 2568 จัดสอบช่วงไหน ?

โดยปกติแล้วการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 จะจัดการทดสอบในระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของแต่ละปี ในปีนี้สอบในวันที่ ………………….. โดยจะมีการกำหนดปฏิทินเพื่อให้โรงเรียนต่างๆวางแผนในการดำเนินการสอบ และรายงานข้อมูลผลการสอบทางช่องทางออนไลน์ ในระบบ NT ACCESS

ประกาศผลการทอสอบ RT ปีการศึกษา 2567 ตอนไหน ผ่านช่องทางใด?

การประกาศผลสอบอาร์ที นั้นในแต่ละปีการศึกษาจะมีการกำหนดวันที่ในการประกาศผลที่ชัดเจน กรณีปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมาได้กำหนดการประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยจะประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์คือ เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการสอบ RT ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

ดาวน์โหลด ข้อสอบ RT ป.1 2567 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568

ตารางสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566
Test Blueprint RT 2566 โครงสร้างข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย ที่นี่
ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย ปี 2559 -2566 ดาวน์โหลดที่นี่ 

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่
ข้อสอบRT ป.1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเฉลย นักเรียนป.3 สอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2568 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่