Advertisement

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

0
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ทางทีมงาน ขอรวบรวมข้อสอบNT พร้อมเฉลย 2567 ทั้งวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ กระดาษคำตอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ครับ

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

การสอบ NT 2567 คือ อะไร

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2566 สอบปี 2567 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกลิงก์ด้านล่างครับ

เผยแพร่ข้อสอบพร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2566 [ข้อสอบ/เฉลย ปี2567] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 และ ตารางสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2566

การสอบ NT คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT 2565 ไปเพื่ออะไร?
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT 2565 ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2566 สอบปี 2567 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกลิงก์ด้านล่างครับ

เผยแพร่ข้อสอบพร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2566 [ข้อสอบ/เฉลย ปี2567] แบบทดสอบพร้อมเฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย ที่นี่

เฉลยข้อสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อสอบ RT ป.1 พร้อมเฉลย ปีอื่นๆ ดาวน์โหลดที่นี่ 

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย ที่นี่

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปี2555-2565 ดาวน์โหลดที่นี่ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 คลิกที่นี่

แนวข้อสอบnt ป.3 เพื่อเตรียมสอบ NT 2567 รวมข้อสอบ ปีการศึกษา 2555-2565

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ดาวน์โหลดที่นี่
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2568 ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ