Advertisement

ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่

0
ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่
ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่

Advertisement

ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. โดยเป็นข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สาขาฟิสิกส์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่

ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่
ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่

ฟิสิกส์ (Physics) คืออะไร

ฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ทำได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และความรู้นี้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์

ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ล่าสุด ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตัวอย่างแบบทดสอบประเมินสมรรถนะด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง คลื่นกล

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง เสียง

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง แสง

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์

ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย เรื่อง ของไหล

ข้อสอบฟิสิกส์ ม.ปลาย พร้อมเฉลย คลัง ข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. อัพเดตปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่

จุดประสงค์การสอนวิชาฟิสิกส์

ในการสอนวิชาใด ๆ ก็ตาม ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงเหตุผลที่ว่า ทำไมต้องสอนวิชานั้นเสียก่อน เพราะความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นสิ่งกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบ ดังนั้นครูฟิสิกส์จึงต้องศึกษาให้เข้าใจในจุดประสงค์ของวิชาฟิสิกส์ เพื่อการตัดสินใจเลือกดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละชั้นเรียน

                      ก่อนที่จะพิจารณาจุดประสงค์ของวิชาฟิสิกส์ ขอให้ครูผู้สอนทำความเข้าใจกับจุดประสงค์รวม ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขตและข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์

3.       เพื่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.       เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ

5.       เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน

6.       เพื่อให้นำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

7.       เพื่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

จุดประสงค์ข้อแรก ขยายความได้ว่าต้องการให้มีความรู้ในเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป อย่างไรก็ดีจุดประสงค์ข้อนี้ยังมิได้มุ่งการเตรียมตัวนักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ข้อสอง ต้องการให้นักเรียนเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความแตกต่างจากศาสตร์อื่น ๆ ในหลายด้าน เช่น นักวิทยาศาสตร์จะสนใจแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อในสิ่งที่ตรวจสอบยืนยันความเป็นจริงได้ด้วยประสาทสัมผัสหรือเครื่องมือที่ขยายขอบเขตประสาทสัมผัสของมนุษย์เท่านั้น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องเป็นความจริงสากล นั่นคือสามารถทดสอบได้ทุกเมื่อไม่จำกัดสถานที่หรือตัวบุคคล ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลหรือหลักฐานที่พบขึ้นใหม่ เป็นต้น
จุดประสงค์ข้อสาม ต้องการให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้าคิดค้นและแก้ปัญหาโดยเน้นฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการให้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การไม่เชื่อคำกล่าวที่เลื่อนลอย การใช้คำอธิบายที่มีเหตุผลหรือมีหลักฐานยืนยันที่เหมาะสม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อได้ข้อมูลหรือหลักฐานใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิม มีความซื่อตรงไม่บิดเบือนข้อมูลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ .
 จุดประสงค์ข้อสี่ ต้องการให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคิดและมีจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
จุดประสงค์ข้อห้า ต้องการให้นักเรียนเข้าใจและระมัดระวังในผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสังคมมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดประสงค์ข้อหก ต้องการให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตความเป็นอยู่ได้ เช่น รู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม งดเว้นสิ่งที่จะบั่นทอนสุขภาพ รู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสม เป็นต้น .
จุดประสงค์ข้อเจ็ด ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งได้แก่ การไม่เชื่อคำกล่าว ที่เลื่อนลอย การใช้คำอธิบายที่ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานยืนยันที่เหมาะสม การยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่นและยอมเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อได้ข้อมูลหรือหลักฐานใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิม มีความซื่อตรง ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

จากจุดประสงค์รวมของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เมื่อนำมากำหนดเป็นจุดประสงค์เฉพาะของกลุ่ม วิชาฟิสิกส์อาจเขียนได้ดังต่อไปนี้1.       เพื่อให้เข้าใจในปรากฎการณ์ธรรมชาติ หลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์

2.       เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สังเกตได้จากปรากฎการณ์จริงกับคำอธิบายทางทฤษฎี

3.       เพื่อให้เข้าใจและยอมรับในขอบเขตของข้อมูลที่ได้ว่า ขึ้นกับขีดความสามารถของเครื่องมือวัด

4.       เพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.       เพื่อให้สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการนำหลักการทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ทั้งเชิงความคิดและเชิงการปฏิบัติ

6.       เพื่อให้มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์

7.       เพื่อให้มีความใจกว้าง คิดและปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

8.       เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ผลดีและผลเสียต่อสังคมในการนำความรู้ทางฟิสิกส์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

9.       เพื่อให้ตระหนักในอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะต้องพิจารณาว่า กิจกรรมนั้น ๆ มุ่งให้บรรลุตามจุดประสงค์ข้อใดบ้าง โดยพยายามให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งขึ้นกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อ

ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่
ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย ตัวอย่างข้อสอบฟิสิกส์ จาก สสวท. ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบได้ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก สสวท.