ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวโหลดที่นี่

0
374
ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวโหลดที่นี่
ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวโหลดที่นี่

ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนหนึ่งๆ  เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติหรือเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ กระบวนการวัดและประเมินผลนี้จะพยายามทำให้ได้ข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ และตัดสินใจว่า การสอนดังกล่าวนั้นบรรลุผลหรือไม่  นำผลการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในการจัดลำดับ เลื่อนชั้นเรียนและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวโหลดที่นี่
ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวโหลดที่นี่

Advertisement

การเรียนการสอนหากไม่มีการวัดและประเมินผลแล้ว ผู้สอนก็ไม่ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ไม่ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ หากต้องการ พัฒนาปรับปรุงแก้ไข จะปรับปรุงพัฒนาตรงจุดไหน อย่างไร  ความสัมพันธ์และองค์ประกอบของการวัดและ ประเมินผลและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ลักษณะการประเมินผลทางการศึกษาที่นิยมใช้มี 2 ลักษณะคือ 1)ประเมินผลเพื่อการพัฒนา (formative evaluation) เป็นการประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอน นิยมใช้เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้และความก้าวหน้า ของผู้เรียนหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน มักใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม หรือเครื่องมือวัดอื่นๆ ที่เหมาะสม ระยะเวลามักทําเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนเรื่องหนึ่งๆ 2)การประเมินผลสรุป (summative evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของผู้เรียนมักทําปลายภาคการศึกษา และตัดสินผลการเรียน

Advertisement

ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาในการทดสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอม จึงขอนำข้อสอบที่ สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท. จัดทำขึ้นเป็นข้อสอบมาตรฐานชั้นปีมาให้คุณครู ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ได้นำไปทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนครับ เพื่อให้ทุกท่านนำไปใช้ได้สะดวกมากขึ้นจึงขอจัดทำเป็นไฟล์ word และอัพโหลดขึ้น google drive ครับ ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ดาวโหลดที่นี่ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวโหลดที่นี่
ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์ รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวโหลดที่นี่

 

คลิกที่นี่ :: ข้อสอบปลายภาค ป. 2 วิชาวิทยาศาสตร์

Advertisement

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ :: ข้อสอบปลายภาค ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 รวมข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 ครบทุกวิชา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ดาวโหลดที่นี่