Advertisement

ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567 และ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ข้อมูลล่าสุด

0
ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567 และ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ข้อมูลล่าสุด
ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567 และ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ข้อมูลล่าสุด

Advertisement

ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567 และ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ข้อมูลล่าสุด

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวท่ี่น่าสนใจเกี่ยวกับการ ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567 และ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567 และ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ข้อมูลล่าสุด
ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567 และ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ข้อมูลล่าสุด

ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
– ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
– หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ
5.หลักฐานผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู
– วุฒิบัตรผ่านการเทียบโอน หรือ
– วุฒิบัตรผ่านการทดสอบ หรือ
– รายชื่อผ่านการอบรม
6.หนังสือนำส่งการประเมิน
7.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
8.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
9.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
10.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
11.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดย ผอ.
12.หลักฐานการจ้าง
– สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
– ก.พ.7 หรือ
– ทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล หรือ
– สมุดประจำตัวครู หรือ
– อื่นๆ โปรดระบุ …………………..
13.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
14.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567 และ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ข้อมูลล่าสุด
ขอใบประกอบวิชาชีพครู 2567 และ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ข้อมูลล่าสุด

 

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
5.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท
6.มติคณะกรรมการคุรุสภา

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตร
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
– หนังสือแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
– ใบรายงานผลการศึกษา (Original Official Transcript) หรือหนังสือรับรองการจบจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยหนังสือต้องยืนยันการจบหลักสูตรจากสถาบันจริง รวมทั้งระบุสาขาวิชา วันที่เข้าศึกษาและวันที่สำเร็จการศึกษา พิมพ์ลงบนกระดาษที่มีหัวจดหมายของสถาบัน ผนึกซองจดหมายของสถาบันที่มีตราประทับ หากมีเอกสารเปิดออกจากซองก่อนถึงคุรุสภาจะถือเป็นโมฆะ (เฉพาะวุฒิปริญญาทางการศึกษา
4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
5.หนังสือรับรองสถานะทางวิชาชีพ (Statement of Professional Standing) จากสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ข้อความพิมพ์ลงกระดาษที่มีหัวจดหมายของสถาบันผนึกใส่ซองจดหมายของสถาบันที่มีตราประทับ หากเอกสารเปิดออกจากซองก่อนถึงคุรุสภาจะถือเป็นโมฆะ (เฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่ไม่ใช่วุฒิปริญญาทางการศึกษา แต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ)
6.เอกสารคำแปลวุฒิ/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือคำแปลเอกสารประกอบคำขออื่นที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทย (กรณีเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย) ซึ่งต้องมีลายเซ็นของผู้แปลและมีข้อความรับรองว่า
เป็นคำแปลที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับจากสถาบันการแปล
7.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
– หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยครูไม่มีใบอนุญาตฯ
8.หนังสือนำส่งการประเมิน
9.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
10.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
11.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
12.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
13.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
14.หลักฐานการจ้าง
– สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
– สมุดประจำตัวครู หรือ
– อื่นๆ โปรดระบุ……………………..
15.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
16.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท

เรื่องราวที่น่าสนใจ :
คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
5.หนังสือนำส่งการประเมิน
6.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
7.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
8.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
9.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
10.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดย ผอ.
11.หลักฐานการจ้าง
– สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
– ทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล
12.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
13.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท
14.หลักฐานการขอเข้าปฏิบัติการสอน
– บันทึกข้อความขออนุญาตต้นสังกัด
– หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด
– หนังสือส่งตัวเข้าปฏิบัติการสอน
– หนังสือรับตัวเข้าปฏิบัติการสอน
– หนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด
– หนังสือรับรองการปฏิบัติการสอน
** หมายเหตุ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ถือเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไม่สามารถนำประสบการณ์สอน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมายื่นประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ จะต้องขออนุญาตต้นสังกัดไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
1.แบบคำขอ คส.01.10
2.หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– ทะเบียนบ้าน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
– ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
– ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.หลักฐานแสดงประสบการณ์วิชาชีพ
– ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
– หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ
5.หลักฐานผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู
– วุฒิบัตรผ่านการเทียบโอน หรือ
– วุฒิบัตรผ่านการทดสอบ หรือ
– รายชื่อผ่านการอบรม
6.หนังสือนำส่งการประเมิน
7.แบบประเมินตามแบบฟอร์มของคุรุสภา
8.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
9.ใบประกอบวิชาชีพผู้ประเมินทุกคน
10.คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอน
11.ตารางสอนครอบคลุมระยะเวลาประเมินผ่านการรับรองโดย ผอ.
– ตารางสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP )
– แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
12.หลักฐานการจ้าง
– สัญญาจ้างครอบคลุมระยะเวลาประเมิน หรือ
– ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
13.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ติดที่แบบคำขอฯ)
14.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท