Advertisement

ก.ค.ศ. ประกาศผล อนุมัติให้ข้าราชการครู ฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ล่าสุด 17 เม.ย. 2567

0
5
ก.ค.ศ. ประกาศผล อนุมัติให้ข้าราชการครู ฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ. ประกาศผล อนุมัติให้ข้าราชการครู ฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Advertisement

ก.ค.ศ. ประกาศผล อนุมัติให้ข้าราชการครู ฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ล่าสุด 17 เม.ย. 2567

ก.ค.ศ. ประกาศผล อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 19 ราย ได้แก่
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย
และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ดังนี้

ก.ค.ศ. ประกาศผล อนุมัติให้ข้าราชการครู ฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก.ค.ศ. ประกาศผล อนุมัติให้ข้าราชการครู ฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศผล อนุมัติให้ข้าราชการครู ฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ล่าสุด 17 เม.ย. 2567 

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน 9 ราย ดังนี้
1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายทวิช แจ่มจำรัส โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม.ลพบุรี
2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ราย ได้แก่
1) นายกำพล พาภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2) นางกชกร รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2
3) นายสมบัติ นาหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) นายพรสมบัติ ศรีไสย โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
5) นางนิตยา มั่นชำนาญ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.สมุทรปราการ
6) นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
7) นายกุศล มีปัญญา โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.เชียงราย
นายยาการียา อาแว โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม.ปัตตานี

หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๑/๒๕๖๐ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นายรีระวัฒน์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลักเกณฑ์ฯ ว ๙/๒๕๖๔เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นายคงศักดิ์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2) นายสุเกษม เกียรติไพบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๐/๒๕๖๔ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1) นายสุรพงษ์ รัตนโคตร โรงเรียนตานีวิทยา สพม.สุรินทร์
2) นายชานันท์ ประภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
3) นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป.ตราด
4) นายเสมอ สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
5) นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.น่าน

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๑/๒๕๖๔ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่
นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาล สพม.นนทบุรี

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๔ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายประเจน ปาประลิต สพป.หนองคาย เขต 2

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศผล อนุมัติให้ข้าราชการครู ฯ มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ล่าสุด 17 เม.ย. 2567 

ขอบคุณที่มาจาก : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา