กำหนดการสอบ ตารางสอบ และปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

0
502
กำหนดการสอบ ตารางสอบ และปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566
กำหนดการสอบ ตารางสอบ และปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ในทุกปีหลายคนอาจจะได้ยินว่ามีการจัดสอบโอเน็ต แต่อาจจะยังไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสอบโอเน็ต เพื่อให้เข้าใจการสอบมากขึ้น ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ กำหนดการสอบ ตารางสอบ และปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่จะจัดสอบในเดือน ก.พ. 2566 ดังนี้ครับ

ตารางสอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต
กำหนดการสอบ ตารางสอบและปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

Advertisement

โอเน็ต 0-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์(3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เฉพาะ ม.6 (5) ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์ในการสอบโอเน็ต 0-NET ปีการศึกษา 2565
เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวชยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

สำหรับการสอบโอเน็ต หรือ o-net ในปีการศึกษา 2565 นั้น

* โรงเรียนจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนที่จะทำการสอบโอเน็ต หรือ o-net ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

* โรงเรียนจะสามารถดำเนินการ เพิ่ม-ลด-แก้ไข ข้อมูลนักเรียน ที่จะทำการสอบโอเน็ต หรือ o-net ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2565

* กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 จะมีการจัดสอบในเดือน ก.พ. 2566 ดังนี้

– ตารางสอบโอเน็ต (O-NET) 2565 ป.6 จัดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดังนี้

เวลา 09.00 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

– ตารางสอบโอเน็ต (O-NET) 2565 ม.3 จัดสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ดังนี้

เวลา 08.30 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

 

ตารางสอบโอเน็ต66 กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต

 

ตารางสอบโอเน็ต (O-NET )ชั้นม.6 วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

เวลา 08.30 – 10.30 น.  สอบวิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 14.30 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

ตารางสอบโอเน็ต (O-NET )ชั้นม.6 วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.30 น.  สอบวิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

* กำหนดการประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 จะมีการประกาศผลสอบโอเน็ต ในเดือน มี.ค. 2566 ดังนี้

กำหนดการประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6 ประกาศผลการสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2566 

กำหนดการประกาศผล (O-NET)  ม.3 ประกาศผลการสอบในวันที่ 30 มีนาคม 2566 

กำหนดการประกาศผล (O-NET) ม.6 ประกาศผลการสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2566 

ตารางสอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต

ตารางสอบโอเน็ต66 กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต

ปฏิทินกำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET : วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2565
ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบ O-NET : วันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2565
สทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 ตุลาคม 2565
โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET : วันที่ 10-31 ตุลาคม 2565
นักเรียนเทียบเท่า ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 Home school สมัครสอบ : วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565
สทศ ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ : วันที่ 5 มกราคม 2565
โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ : วันที่ 5-15 มกราคม 2566
ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ สำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ : วันที่ 20 มกราคม 2566

Advertisement

ระเบียบการเข้าห้องสอบโอเน็ต 0-NET ปีการศึกษา 2565
1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
5. ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

ระเบียบการสอบโอเน็ต-ป.6-ม.3-ม.6-2565
ระเบียบการสอบโอเน็ต-ป.6-ม.3-ม.6-2565

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

เรื่องที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่