Advertisement

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567

0
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567

Advertisement

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567 โดยขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2567 ดังนี้ครับ

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดใดที่ต้องส่งคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน
1. เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ มีหลักเกณฑ์การส่งคืน คือ
(1) เมื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์วายชนม์ ผู้รับมรดกจะต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ภายในกำหนด 30 วัน
** ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ทายาทหรือกองมรดกจะต้องรับผิดชอบ
(2) กรณีทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน ถ้าผู้รับพระราชทานส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ผู้รับพระราชทานจะต้องชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มีหลักเกณฑ์การส่งคืน คือ
(1) เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์วายชนม์ ผู้รับมรดกจะต้องส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนภายในกำหนด 30 วัน ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ กองมรดกจะต้องรับผิดชอบ
(2) เมื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้นต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง หากไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยประการใด ๆ กองมรดกจะต้องใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด
(3) กรณีทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน หากไม่สามารถส่งคืนได้ด้วยประการใด ๆ จะต้องชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด
6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มีหลักเกณฑ์การส่งคืน คือ
(1) เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้นผู้รับพระราชทานต้องส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ จะต้องชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด
(2) เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ ให้ทายาทเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เฉพาะชั้นสูงที่ได้รับพระราชทานไว้เป็นกรรมสิทธิ์

>เข้าเช็คเครื่องราชอิสริยาภรณ์2567 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรออนไลน์คลิกที่นี่<

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ปี พ.ศ. 2565
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 66 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ปี พ.ศ. 2566
วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2567 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ปี พ.ศ. 2567

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ : การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์67 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืน และกรณีที่ต้องส่งคืน ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2567

จะคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่ไหน 
หน่วยงาน / สถานที่รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาล ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 (อาคารเดิม) โทร.02280 9000 ต่อ 1865 โทรสาร 02280 9071
2. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยเมื่อหน่วยงานได้รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากบุคคลในสังกัดแล้วต้องรวบรวมนำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑
หลักฐานการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเงินชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะดำเนินการออกใบรับคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้จะได้บันทึกข้อมูลการส่งคืนดังกล่าวไว้ในประวัติข้อมูลทะเบียนฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

ขอบคุณที่มาจาก : decor.soc.go.th/