การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

0
80
การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี
การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ ประกาศผลดอทคอม มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับคุณสมบัติสำหรับใช้ในการลดระยะเวลาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA) ของสายงานการสอน จากปี 4 เหลือ 3 ปี เผื่อมีคุณครูหลายท่านมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจาก 4 ข้อนี้ กันนะครับ

การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี
การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

Advertisement

 

1. ความเชี่ยวชาญและทักษะด้านภาษา
ผลทดสอบตามเกณฑ์ของ CEFR สูงกว่าระดับ B1 ถ้าเป็นครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผลการทดสอบต้องสูงกว่าระดับ B2 และผลการทดสอบจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี

2. พื้นที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย/ทุรกันดาร
พื้นที่พิเศษที่ ก.ค.ศ. กำหนด พื้นที่ที่เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หุบเขา ซึ่งเดินทางไม่สะดวกหรือเสี่ยงต่อความมั่นคง โดยอยู่ในสถานที่นั้นไม่น้อยกว่า 3 ปี รายชื่อโรงเรียนเขตพิเศษ 2565 ใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

3. วุฒิการศึกษาที่สนับสนุนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการสอน
ลาศึกษาต่อปริญญาโทหรือเอกที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คุณวุฒิที่สุงสุดของผู้ขอเท่านั้น และไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก

4. ครูช่างที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8
ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

Advertisement

****ในเงื่อนไข 1 ถึง 4 ข้อนั้น จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น (ไม่ใช่ผลการเลื่อนเงินเดือน) 4 รอบติดต่อกันก่อนยื่นคำขอ ใช้สิทธิ์ลดระยะเวลาได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ว4/2565 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ

การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี
การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี
การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี
การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี
การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี
การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

 

 

 

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลา วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(PA) จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี