การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0
93
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ในส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย

ประกาศการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

Advertisement

อ่านประกาศเพิ่มเติมที่นี่ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดยให้จัดทําเป็นประเด็นท้าทายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ประกาศสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จํานวน ๙ ข้อ

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่า ๓ ประเด็น

ทั้งนี้ ให้จัดส่งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA๑/บก.) จํานวน ๒ ชุด ถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เพื่อเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา ให้ความเห็นชอบเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดต่อไป

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ประกาศล่าสุด 14 กุมภพันธ์ 2565