Advertisement

กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา

0
กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา
กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา

Advertisement

ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  899 อัตรา  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2567

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามโครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 899 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา
กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา

ตำแหน่งที่ กทม. เปิดรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 39 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 255 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 167 อัตรา
4. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
5. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
6. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
8. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 181 อัตรา
9. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
10. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
11. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 175 อัตรา
12. โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,500 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,500 บาท ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการสามัญ 67 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2566
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
– สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
– วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
(เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน)
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและคุณลักษณะ

การรับสมัครคัดเลือก ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม –
10 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่เว็บไซต์

ลิ้งค์รับสมัคร คลิ๊กที่นี่!  

“การรับสมัครคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครงการความร่วมมือคัดเลือกกําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567”

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ